thai english
ด้านพาณิชย์

ประเด็นทบทวน 1. การขออนุญาตส่งออกข้าว

          รัฐบาลมีนโยบายยกระดับราคาสินค้าเกษตรของประเทศ ข้าวถือเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศนับแสนล้านบาทในแต่ละปี  โดยประเทศไทยมีตลาดส่งออกข้าวสำคัญคือ จีน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และประเทศในทวีปแอฟริกา  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์  โดยการลดขั้นตอนและกระบวนงานในการส่งออกข้าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวได้ครบวงจร อีกทั้งจะทำให้ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกข้าวประเทศอื่นๆ ได้ในอนาคต

 

ประเด็นทบทวน 2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

          ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้กําหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคส่วนต่างๆเนื่องจากเครื่องหมายการค้า (หมายรวมถึงเครื่องหมายบริการ, เครื่องหมายรับรอง ,และเครื่องหมายร่วม) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง แหล่งที่มา ความแตกต่างของสินค้าหรือประกันคุณภาพของสินค้า และช่วยในการส่งเสริมการโฆษณา อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี พบว่าปัญหาสำคัญของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยคือการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้ระยะเวลาถึง 16 เดือน ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการประกอบกิจการ จึงเป็นหนี่งในประเด็นปัญหาที่โครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการมุ่งทบทวน

 

ประเด็นทบทวน 3.การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิจัดตั้งบริษัทจำกัด

          ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จากการจัดอันดับในรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งมีตัวชี้วัดหนึ่ง คือ การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)  โดยธนาคารโลกจะพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิคือกระบวนงานที่กฎหมายกำหนดให้ทำก่อนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด  หนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารที่กำหนดเนื้อหาสำคัญและกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นหนังสือที่ใช้ในขั้นก่อการจัดตั้งบริษัท (ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) รายการในหนังสือบริคณห์สนธินั้นได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1098 ให้ผู้ก่อการเริ่มทำหนังสือบริคณห์สนธิและนำหนังสือบริคณห์สนธิไปจดทะเบียน และจัดให้มีการจองซื้อหุ้นจนครบ ประชุมจัดตั้งบริษัท และกรรมการเรียนให้ใช้ค่าหุ้น เมื่อได้ใช้ค่าหุ้นครบแล้ว กรรมการชุดแรกต้องไปยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเป็นขั้นตอนที่สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จึงเป็นหนี่งในตัวอย่างประเด็นปัญหาที่โครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการมุ่งทบทวนว่าขั้นตอนการจดทะเบียนบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัดยังมีความจำเป็นหรือไม่

 

ประเด็นทบทวน 4.เครื่องหมายรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีและเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ซีดี

          เนื่องจากกระแสเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อระบบการค้าและการประกอบธุรกิจ อีกทั้งแนวโน้มผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามยุคดิจิทัล (Digital age) ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการข้อมูลไว้ในระบบ cloud หรือการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีจึงไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ซีดีมีความล้าสมัย และไม่อาจตอบสนองต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อีกต่อไป  จากการนำเสนอการวิจัยทางธุรกิจ “10 อันดับธุรกิจเด่น-ดาวร่วงปี 2561” โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่นดีวีดีและซีดีอยู่ในอันดับที่ 4 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นซีดีและดีวีดีอยู่ในอันดับที่ 5 ของ “10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2561” จึงถือเป็นสถานการณ์ที่ผู้ผลิตต้องปรับตัวให้เหมาะกับสภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ดังนั้น  พระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจซีดีจึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าว “มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือไม่”

 

ประเด็นทบทวน 5. การจดทะเบียนพาณิชย์

          การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาและเน้นประสิทธิภาพในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมสู่แนวคิด Thailand 4.0 ซึ่งในปัจจุบันทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันกับยุคสมัย หรือบางกิจการไม่ปรากฏว่ามีผู้ประกอบธุรกิจต่อไปแล้ว เป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายให้แก่ภาครัฐที่ต้องทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และเมื่อพิจารณาบทลงโทษจากกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษที่เป็นค่าปรับในมูลค่าสูงและมีการปรับเป็นรายวัน  ทั้งนี้ ยังมีประเด็นปัญหาการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และบริษัทซึ่งในการจดทะเบียนจัดตั้งนั้น จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอยู่แล้ว ประเด็นเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์จึงเป็นหนี่งในตัวอย่างประเด็นปัญหาที่โครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการมุ่งทบทวน