thai english
ด้านการศึกษา

          กระทรวงศึกษาธิการมีความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุมไม่ว่าหลักสูตรการศึกษา บทบาทครู ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในระดับต่างๆ

          ในการทบทวนครั้งนี้ จะครอบคลุมประเด็นๆ ในเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การจัดตั้งและดำเนินการของโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน และโรงเรียนอาชีวะเอกชน ประเด็นเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นประเด็นที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญ แต่ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆ ในด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มสะดวกยังเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านที่สามในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ ดังนั้นการพิจารณาทบทวนในประเด็นและกระบวนงานเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินการของผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนลดความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการอนุญาตต่างๆ อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าครู อาจารย์ นักศึกษา และตัวนักเรียนอีกด้วย