thai english
ด้านแรงงาน

          เนื่องจากเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงไปสู่ The Fourth Industry Revolution เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0 ที่ทำให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ธุรกิจไทยจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  แต่ประเทศไทยกลับขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งด้านจำนวนและคุณภาพ มีความยากลำบากในการจ้างแรงงานระดับฝีมือชำนาญการ เข้ามาทำงานในประเทศซึ่งเป็นช่องทางในการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด มีความขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ เนื่องจากคนไทยปฏิเสธการทำงานแบบใช้แรงงานเข้มข้นในขณะที่ธุรกิจยังต้องดำเนินต่อไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและควรมีการทบทวนกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างและนำเข้าแรงงาน ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญคือ การขอตรวจลงตรา (Visa)  การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และการขออยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานจากต่างประเทศรวมถึงครอบครัว